[Andre Gagnon] L'amour Reve (사랑의 품 안에서) (Piano Solitude)

[Andre Gagnon] L'amour Reve (사랑의 품 안에서) (Piano Solitude)
https://youtu.be/qNxfyY3I-zQ
https://youtu.be/FGQNPlh_-Aw
[Andre Gagnon] L amour Reve (사랑의 품 안에서) (Piano Solitude) Photo-Image
[Andre Gagnon] L amour Reve (사랑의 품 안에서) (Piano Solitude) Photo-Image

https://SkyMoon.info/a/HeismeNote/397  

마냥젊음이흔들거릴때고독한마음으로실없는말이라도나누고싶을때내곁엔네가없구나 [하늘-나의 사랑아]